• 306
  Patent
 • 219
  OEM markalary
 • 129
  Innowasiýa dizaýn baýragy
 • 3
  Taýýarlyk günleri

HarytSergi

NODMA-da poslamaýan polat lýubkalar, kranlar, poslamaýan polatdan ýasalan hammam howdanlary we dürli söwda esbaplary ýaly köp sanly model bar.Önümleriň täze dizaýny, bazar paýyny has gowy ele almaga we müşderiniň ýapyşmagyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Poslamaýan polatdan ýasalan legenler

Newshli habarlara serediň

NODMA poslamaýan polat lýuboý myhmanhanalarda, restoranlarda, barlarda we jemgyýetçilik edaralarynda giňden ulanyldy.Bu diňe bir owadan bolman, eýsem ajaýyp hilli poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalary hem ýokary hilli.Ine, salgylanmak üçin NODMA tarapyndan öndürilen poslamaýan polat çüýşeleriň iň ýokarky üçüsi:

Poslamaýan polat hammam önümleri

Newshli habarlara serediň

Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar we ýerler ekologiýa taýdan arassa we çydamlydyr.Mundan başga-da, dürli reňkler we ululyk aýratynlyklary öý bezeginiň dürli görnüşlerine laýyk bolup biler.

BAGLANY ..

Bize gitmegiňizi haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

wideoýygylygy

Aşhana we hammam önümleriniň öňdebaryjy öndürijisi

NODMA

NODMA, 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan Hytaýda poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäni öndüriji we üpjün ediji.

NODMA, aşhana we hammam önümlerini öndürmekde öňdebaryjy pudak bolup, giňişleýin öndüriji.

NODMA gurnamakda her dürli meseläni çözmäge borçlandy we müşderilere iň oňat tejribe bermek üçin ulanýar.

Näme üçin?
 • Saýlaň
 • Etmeli
Us

 • Qualityokary hilli poslamaýan polat material

  NODMA diňe 100% gaýtadan ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa POSCO poslamaýan polatdan öndürilýär.Giriş çig maly size gözellik bilen işlemegiň we daşky gurşawy goramagyň arasynda häzirki zaman dizaýny bilen ideal utgaşmany getirýär.
 • OEM we ODM hyzmaty

  Islegleriňize görä adaty lýubkalary gark edip bilersiňiz.Hatda müşderiler bize maksat bazaryny aýtmalydyrlar we önümi bazaryňyzyň aýratynlyklaryna görä düzeris.Müşderileriňiziň ünsüni has çalt çekmäge we şeýlelik bilen bazary özüne çekmäge kömek edýän dürli täze we üýtgeşik dizaýn önümleri bar.
 • 3 günlük gowşuryş wagty

  Önümçilik toparymyz, nusgalary öndürmekde on ýyldan gowrak tejribe toplady.El bilen ýasalan nusgalar üçin üç günlük wagt, size nusga almaga, hilini tassyklamaga we bazary has çalt synamaga mümkinçilik berýär.
 • Önümleriň we esbaplaryň giň gerimi

  NODMA önümleriniň hataryna aşhana lýubkalary, kranlar, hammam howdanlary we esbaplar girýär.Gämi duralgalarynda ýekeje jam çüýşesi, goşa jam çüýşesi, drena board tagtasy bilen bir tabak çüýşesi, drena board tagtasy bilen goşa jam çüýşesi we köpugurly legen bar - müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümleriň köp görnüşi.Mundan başga-da, müşderiniň ahyrky önüm tejribesini kanagatlandyrmak üçin lýubkalaryň berkligi.

Sorag-jogaplarMaglumat

 • Önümleriňiziň materialy näme?

  Material SUS 304 poslamaýan polatdan ybarat.
 • Sargyt goýmazdan ozal hilini nädip bilip bileris?

  Hil synaglary üçin nusgalar berilýär.
 • Hilini nädip kepillendirip bileris?

  Köpçülikleýin önümçilikden öň önümçilikden öňki nusgamyz bar.Iberilmezden ozal doly gözden geçirýäris;
 • Çuňňur suw bilen iň ýokary suw çüwdüriminiň arasynda näme tapawut bar?

  Suwuň aşagyndaky legenler taýagyň aşagynda oturdylýar.Hasabyň ýokarsyna gaçýan ýa-da iň ýokary derejeli lýubkalar oturdylýar.
 • Töleg şertleri haýsylar?

  Adatça TT ýa-da islegiňiz boýunça başga.

Şu gün mugt nusga alyň

Sizden eşitmek isleýäris!Tersine formany ulanyp bize habar iberiň ýa-da bize e-poçta iberiň.Wed sizden eşitmegi gowy görýär!Aşakdaky formany ulanyp bize habar iberiň

index_inquiry_team