China Kitchen Sink Supplier

Hytaý aşhana çüýşesi bilen üpjün ediji

NODMA, poslamaýan polatdan aşhana lýubkalaryny, poslamaýan polatdan ýasalan hammam liniýalaryny, poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalary öz içine alýan ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin dürli poslamaýan polat lýubkalary hödürleýär.Hytaýda iň ýokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalan liniýa üpjün edijileriniň biri hökmünde olaryň isleglerini kanagatlandyrjak dürli görnüşleri we dizaýnlary bar.

NODMAPoslamaýan polatdan ýasalan önüm öndüriji

Suwa düşüriş pudagynda öňdebaryjy öndüriji hökmünde NODMA-nyň Italiýada global dizaýn merkezi bar we gözellige ymtylmak, iň täze tehnologiýany birleşdirmek we geljekde aşhana we hammam dünýä medeniýetini gurmak üçin meşhur halkara dizaýn ussalary bilen ýakyndan işleşýär.

company img2

1911.5 Poslamaýan polat turbalary we gulplary öndürmekde ýöriteleşen Italiýada esaslandyryldy ... ...

NODMA poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalara, poslamaýan polatdan ýasalan kranlara we sanitar-tehniki önümlerine ...

Customörite lýubkalar zerurlyklaryňyza görä dürli aýratynlyklar, stil, reňkler, LOGO we ş.m. bilen üpjün edilip bilner .... ...

Ösüş taryhy

 • Poslamaýan polat turbalary we gulplary öndürmekde ýöriteleşen Italiýada esaslandyryldy.
 • Italiýada geçirilen Milan ýarmarkasyna ilkinji gezek gatnaşmak.
 • Hytaýda poslamaýan polat turba senagaty bazasy döredildi.
 • Poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäniň düýbi Foshan şäherinde döredildi.
 • German IF önüm dizaýn baýragy bilen sylaglandy.
 • Germaniýanyň “Red Dot Design” baýragyny aldy.
 • Hytaýyň Gyzyl Staryldyz innowasiýa dizaýn baýragyny aldy.
 • Hytaýyň “Kapok Design” baýragyny aldy.
 • Hytaýyň iň gowy on sany markasy bilen sylaglandy.
quality

Önümiň artykmaçlygy

NODMA poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalara, poslamaýan polatdan ýasalan kranlara we aşhanaňyza ýa-da hammam önümlerine arzan bahadan ýokary hilli müşderileriň isleglerini doly kanagatlandyrýan suw geçiriji önümlerine ygrarly.

experence

Platformanyň artykmaçlygy

NODMA poslamaýan polatdan ýasalan önümçilikde 20 ýyl tejribe toplap, kompaniýada we daşary ýurtlarda 25 dizaýner bar.Ajaýyp aşhana tejribesini getirmek üçin üýtgeşik önüm dizaýny, innowasiýa dizaýn düşünjesi.

NämeNODMASize hödürläp biler

OEM elýeterli

Customörite lýubkalar zerurlyklaryňyza görä dürli aýratynlyklar, stil, reňkler, LOGO we ş.m. bilen üpjün edilip bilner.

Çalt nusga

El bilen ýasalan nusga gowşuryş möhleti bary-ýogy 3 gün, poslamaýan polatdan ýasalan önümçilikde iň çalt.

Giň gerimli garnituralar

Saýlamak üçin dürli görnüşli sanitar-tehniki önümleri, tagtalary kesmek, sebetleri, kranlary, enjamlary we beýleki önümleri hödürleýäris.

Howpsuzlyk gaplamasy

Ulag wagtynda zyýandan goramak üçin ygtybarly we güýçli önüm gaplamalaryny üpjün edýäris.

Ajaýyp marketing materiallary

Iň oňat netijelere ýetmek üçin marketing bilen meşgullanýan wagtyňyzda size iň ýokary goldaw bermek üçin marketing materiallarynyň doly toplumy bar.

Hil barlagy

Poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalar we kranlar, alýan önümiňiziň ýokary hünär derejesini üpjün etmek üçin gaplamazdan ozal 100% barlanýar.

Derrew jogap

7 * 24 sagat hyzmat edýäris, iş günlerinde habaryňyza 2 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Global goldaw

45 ýurtda paýlaýjylarymyz bar, şonuň üçin tehniki goldaw gerek bolsa, iň ýakyn distribýutorymyz size goldaw berip biler.

Şahadatnama

 • certificate-02
 • certificate-01
 • certificate-04
 • certificate-03
 • certificate-05
 • certificate-06