• head_banner_01(1)

El bilen ýasalan lýuks SUS304 Poslamaýan polatdan ýasalan NM623H

El bilen ýasalan lýuks SUS304 Poslamaýan polatdan ýasalan NM623H

Gysga düşündiriş:

NODMA çüýşesi, suwuň aşagyndan aşa köp suw almazlygy we legeniň içine akmazlygy üçin käse ýuwujy enjam bilen üpjün edilendir.Mundan başga-da, NODMA çüýşesi 100% 18-8 poslamaýan polatdan ýasalýar, bu bolsa reňklemek ýa-da solmak bilen baglanyşykly kynçylyk çekmez.Üstesine-de, bu eýýäm bazardaky iň ýokary hilli önümleriň biri, şonuň üçin uzak ömür aladasy bolmaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Önümiň ady El bilen ýasalan lýuks SUS304 Poslamaýan polat çüýşesi
Model belgisi NM623H
Matarial SUS304
Galyňlyk 1,2 mm
Umumy ululygy (mm) 800 * 500 * 250mm
Kesiş ölçegi (mm) 775 * 475
Gurnama görnüşi Undermount / Topmount
OEM / ODM elýeterli Hawa
Suwa batmak Nano PVD
Reňk Gara / çal / altyn
Eltip bermegiň wagty Goýumdan 25-35 gün soň
Gaplamak Köpük / kagyz burç goragçysy ýa-da kagyz goraýjy bilen dokalan haltalar.

Önümiň artykmaçlygy

Kubok ýuwujy bilen çümdürilenden soň, suw käselerini, şeýle hem käbir tüwi jamlary arassalamak üçin amatlylyk getirýär, käseleri ýuwujyda ýuwaşlyk bilen basmaly we ýokary basyşly suw uçary käseleri gaty gowy arassalaýar.

Bu poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäniň amaly we köp taraply aýratynlyklary bar.Poslamaýan polatdan ýasalan legenler diňe gap-gaçlaryňyzy saklamak üçin däl, eýsem küýzeleriňizi, gaplaryňyzy we hatda nahar bişirmek üçin hem peýdalydyr.Basgançak dizaýny, çüýşäniň hemme ýerinde minimal pyrlanmak bilen suw almagy aňsatlaşdyrmak bilen bu modeliň köpugurlylygyny ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, lýubkanyň sag tarapyndaky zeýkeş meýdany, nahar taýýarlanylanda aşhana gap-gaçlaryny amatly ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar, doňdurylan iýmit taýýarlamak üçin eriş sebiti hökmünde iki esse köpelýär.Bu döwrebap dizaýn, stil ýa-da hil materiallary bilen gyzyklanman, hemmelere amatlylygy hödürleýär.Eger özüne çekiji ýuwujy iş meýdany gerek bolsa ýa-da kiçi aşhanalarda-da ajaýyp işleýän bolsa ajaýyp!

Gämini diňe bir lýubka diýip hasaplaýanlar üçin muňa göz aýlaň!Poslamaýan polatdan ýasalan elde ýasalan legen, siziň üçin iň oňat saýlaw bolar.Mundan beýläk zeýkeşiň düýbüne çümüň, sebäbi aşhana oýnuňyzy tamamlamagyň wagty geldi.Stepdim ädimi ýaly işi ýerine ýetirmäge kömek edýän dogry gurallar bilen nahar bişirmek we arassalamak has gyzykly ediň: basgançak dizaýny deňagramlylygyň süýşmeginden we süýşmeginden gorkman, şol ýadaw gazana ýa-da tabaga ýetmäge mümkinçilik berýär;Suw sepmek: suwy sepmek diňe öňünden ýuwmagy azaltmak bilen çäklenmän, zerur tirsek ýagyny hem azaldýar.

Çopanlar we çemçe drena area meýdançasy, ýuwulandan soň bulaşyk hasaplaýyş üstleri we zeýkeş meselesini çözmek üçin paneliň ýokarky sag burçunda düzülendir.Pyçak ýassygy gutusynyň ajaýyp aşhanasy, birinde aşhana ammary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň