• head_banner_01(1)

Habarlar

Habarlar

 • How to Prevent Rust in Stainless Steel Sinks

  Poslamaýan polatdan ýasalan çüýşelerde posuň öňüni nädip almaly

  Poslamaýan polat häzirki zaman tehnologiýasynyň jadyly önüminden kem däldir, ýöne köpümiz poslamaýan polatdan bu jady nämäni goşýandygyny we poladyň näme üçin “poslamaýandygyny” bilemzok.Gynansagam, bu bilimiň ýoklugy, nädogry satyn almaga we netijelerine sezewar bolmaga sebäp bolýar.Bu mi ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan haýsy ölçeg iň gowusy?

  Çalt arassalamak isleseňiz, poslamaýan polat ölçeýji ajaýyp saýlawdyr.Goodhli gowy lýubkalary üpjün edýän poslamaýan polatdan ýasalan zawod.Poslamaýan polat çüýşäni almazdan ozal Gauge üns bermeli iň möhüm zatdygyny bilýärsiňiz.Kraus size ýokary derejeli aşhana berýär ...
  Koprak oka
 • Aşhana lýubkalary üçin iň çydamly material haýsy?

  Aşhana çüýşesi aşhanamyzyň ähli görnüşini we işleýşini döwüp biler.Täze aşhana dizaýn etmegiň ýa-da köne aşhanaňyzy täzelemegiň ortasynda bolsaňyz, aşhana çüýşesi akylly-başly etmeli maýa goýumdyr.Marka, dizaýn we önümçilikde ulanylýan materiallar, şu 3 faktordan, ...
  Koprak oka
 • Aşhana lýubkalary üçin iň çydamly material haýsy?

  Aşhana çüýşesi aşhanamyzyň ähli görnüşini we işleýşini döwüp biler.Täze aşhana dizaýn etmegiň ýa-da köne aşhanaňyzy täzelemegiň ortasynda bolsaňyz, aşhana çüýşesi akylly-başly etmeli maýa goýumdyr.Marka, dizaýn we önümçilikde ulanylýan materiallar, şu 3 faktordan, ...
  Koprak oka
 • Is stainless steel sink better than granite sink?

  Poslamaýan polat çüýşesi granit çüýşesinden has gowumy?

  Aşhanaňyz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, ony näderejede gowy saklasaňyzam, aşhana çüýşesi aşhananyň esasy bölümleriniň biri bolmagynda galýar.Aşhana çüýşesini satyn alanyňyzda, munuň bir gezeklik maýa goýumdygyny göz öňünde tutmak möhümdir, ýalňyş satyn almak bilen puluňyza töwekgelçilik edip bilmersiňiz.Biz ýaly ...
  Koprak oka
 • Kitchen Faucet: Buying Guide

  Aşhana kran: Satyn almak boýunça gollanma

  Işiňiz üçin aşhana kran üçin bazara girýärsiňizmi?Ora-da aşhana kranyny satyn alanyňyzda puluňyzy tygşytlamak hakda pikir edýäňizmi?Bu satyn alyş gollanmasynda aşhana kranlaryny satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlary öwreneris we bazardaky iň oňat öndürijini maslahat bereris ....
  Koprak oka
 • Poslamaýan Polat Niche: Iň soňky soraglar boýunça gollanma

  Aşhanada we hammamda tapawutlanmak üçin ygtybarly poslamaýan polatdan ýasalan öndürijileri gözleýärsiňizmi?Ora-da poslamaýan polatdan ýasalan ýokary hilli önümler bilen gyzyklanarsyňyz?Bu Sorag-jogap gollanmasy, meşhur gazyk tarapyndan öndürilen iň oňat poslamaýan polat nokadyny kesgitlemäge kömek eder ...
  Koprak oka
 • “Nano Sink” öndürijisi - “Ultimate satyn alyş gollanmasy”

  Wagtyň geçmegi bilen senagat satuwyňyzy ýokarlandyrmak üçin ygtybarly Nano liniýa öndürijilerini gözleýärsiňizmi?Ora-da Nano lýubkalary üçin ýokary hilli önümçilik kömegi hakda pikir edýärsiňizmi?Garaz, bu aladalaryň ikisi hem ýakyn wagtda gutarmaly!Berlen soraglary öňe sürmek üçin käbir esasy soraglara jogap alarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Dogry poslamaýan polatdan ýasalan üpjün edijini nädip saýlamaly?

  Gämi duralgasy söwda wagtynda, poslamaýan polatdan ýasalan üpjün edijini dogry saýlamak möhümdir.Karar bereniňizde önümiň hili, bahasy, gowşuryş wagty we müşderi hyzmaty ýaly köp sanly faktor bar.Bu gollanma, işiňiz üçin iň oňat karary çözmäge kömek eder....
  Koprak oka
 • Hytaýda poslamaýan polatdan ýasalan iň oňat 10 öndüriji

  Poslamaýan polatdan ýasalan lýubkalar üçin Hytaý bazary giň we bäsdeşlik edýär.Haýsy lomaý öndürijini saýlamalydygy barada habarly karara gelmek üçin Hytaýda poslamaýan polatdan ýasalan iň oňat 10 öndürijiniň sanawyny düzdük.Bu sanawdaky her bir kompaniýa özüni lider hökmünde görkezdi ...
  Koprak oka
 • Himiki serişdeleri ulanman aşhana çüýşesini nädip ýapmaly?

  Aşhana çüýşesi aşpezlik başdan geçirmelerimizi başdan geçirýär we köpümiz wagtal-wagtal petiklenýäris.Aşhana zeýkeşleri köplenç ýag we iýmit galyndylary bilen dykylýar.Oňa bir çüýşe himiki togtadyjy serişde bilen hüjüm etmek synanyşygy bolup bilse-de, iň gowusy ...
  Koprak oka
 • NODMA cup washer sink lets you feel the charm of high technology!

  NODMA käse ýuwujy enjam, ýokary tehnologiýanyň özüne çekijiligini duýmaga mümkinçilik berýär!

  Recentlyakynda töweregimdäki köp adam öýde käseleri we süýt çüýşelerini arassalamagyň kyn we näme etjegimi bilmeýändiklerinden zeýrenýärdiler.Bu gün men ýokary tehnologiýaly önümi, ýagny NODMA käse ýuwujy enjamy hödürleýärin.Durmuş tejribesi, käseleri wagtynda ýuwmasak ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2