• head_banner_01(1)

PVD elde ýasalan poslamaýan polat 304 goşa çüýşe aşhana çüýşesi NM629

PVD elde ýasalan poslamaýan polat 304 goşa çüýşe aşhana çüýşesi NM629

Gysga düşündiriş:

NODMA aňsat gurnamak üçin iki bölekde gurlan aşhana çüýşesi.Bu legen, PVD gutarnykly we diş garşylygy bilen öwünýän çydamly poslamaýan polatdan ýasalýar.Mundan başga-da, bu çüýşäniň poslamazlygy ýa-da poslamazlygy kepillendirilen özüne çekiji görnüşi hödürleýär.Iki jam hem güýçli suw basyşyny hödürleýän rezin reňkli kran bilen el ýuwmak üçin galan otagly küýzeleri ýa-da gaplary bişirmek üçin ýeterlikdir.Mundan başga-da, NODMA-nyň uly kuwwaty beýlekisini açmazdan ozal bir çüýşäni doldurmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin garaşmak ýa-da wagt ýitirmek bolmaz!Gap-gaç ýuwýan maşyn üçin keramiki legenler muny edip bilmeýär.Bu gaty çümdüriş, berk gurluşyk arkaly abatlamaga zerurlyk bolmazdan nesillere dowam edýär we müşderilere birnäçe ýyllap ygtybarly peýdalanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Önümiň ady PVD elde ýasalan poslamaýan polatdan 304 goşa jam aşhana çüýşesi
Model belgisi NM629
Matarial SUS304
Galyňlyk 1,2 mm
Umumy ululygy (mm) 800 * 480 * 225mm
Kesiş ölçegi (mm) 775 * 455mm
Gurnama görnüşi Topmount
OEM / ODM elýeterli Hawa
Suwa batmak Nano PVD
Reňk Gara / çal / altyn
Eltip bermegiň wagty Goýumdan 25-35 gün soň
Gaplamak Köpük / kagyz burç goragçysy ýa-da kagyz goraýjy bilen dokalan haltalar.

Önümiň artykmaçlygy

PVD-Handmade-Stainless-Steel-304-Double-Bowl-Kitchen-Sink-NM629

Poslamaýan polatdan ýasalan elde ýasalan legen, gap-gaç ýuwanda wagtyňyzy we suwuňyzy tygşytlamak isleýänler üçin ajaýyp alternatiwadyr.Suwa düşüriş dizaýny, bir aňsat ädimde gap-gaç ýuwmak we el ýuwmak mümkinçiligini berýän goşa bölümi öz içine alýar.Bu goşa tabak çüýşesi, ýekeje önümiň köpugurlylygyny giňeldýär we bu önümi islendik öý üçin amatly edýär.

Önüm häzirki zaman dizaýnyny birleşdirýän innowasiýa poslamaýan polat çüýşedir.Gap-gaçlara we gap-gaçlara ýer bermek bilen bir hatarda suw akymyny ugrukdyrmak üçin ýumşak, ýol görkeziji dizaýny bar.Mundan başga-da, kiçijik R-burçlar arassalamak meselesi bilen hoşlaşyp bilersiňiz, ölen tegmilsiz arassa görnüş hödürleýär!

Iki gaply poslamaýan polatdan ýasalan lýuboý, bakteriýalaryň köpelmezligini üpjün edip, suwy drena tarap ugrukdyrýan R görnüşli dizaýna eýedir.Bu lýubkanyň arassa we ajaýyp görnüşi aşhanaňyzyň hünär ussatlygyna bolan isleglerini kanagatlandyrar.

El bilen ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan goşa jam çüýşesini doly R burçly dizaýny bilen tanşyň.Öli tegmiller ýok we arassalamak gaty aňsat, bu çüýşe islendik täjirçilik aşhana we iň döwrebap aşhanalar üçin ajaýyp.Aşpezleriň enjamlaryndan nämäniň gerekdigini bilýän hünärmen aşpezler tarapyndan oýlanyp tapylan, gaty köp gap-gaç ýuwýan näsazlyklar bilen reňklenen köne legenler bilen hoşlaşmagyň wagty geldi!

PVD-Handmade-Stainless-Steel-304-Double-Bowl-Kitchen-Sink-NM629-2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň